Academie Mercuur

Erkend studiecentrum sinds 1948

Bedrijf: Intervisie en loopbaanorientatie

 

Intervisie


Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning, waarbij men in een kleine groep "gelijken" ván en mét elkaar leert. Men helpt elkaar bij de oplossing van werkproblemen. Het gesprek heeft een systematische opbouw, en is gericht op een bij het begin van de bijeenkomst geformuleerd probleem. Intervisie is een vorm van competentieontwikkeling, waarbij het probleemoplossend vermogen vergroot wordt en de collegiale samenwerking en steun versterkt worden. Intervisie kan in een organisatie worden ingevoerd als vorm van "permanent leren". Ook kan intervisie onderdeel uitmaken van leertrajecten - onder meer bij vormen van "action learning".

Voorwaarden voor intervisie

Wanneer men intervisie in een organisatie wil inzetten zijn enkele randvoorwaarden van belang: in de eerste plaats moeten de noodzakelijke middelen (tijd, ruimte, geld) beschikbaar zijn. Een duidelijke en gedeelde visie met betrekking tot intervisie als onderdeel van het personeelsbeleid, vergroot de kans van slagen. Naast organisatorische randvoorwaarden zijn ook houding en vaardigheden van de deelnemers essentieel. Een belangrijke valkuil is een zekere mate van vrijblijvendheid: in de hectiek van het werk geven deelnemers soms een lage prioriteit aan intervisie. Op die manier verzanden veel goede intervisie-voornemens vroeger of later. Een andere oorzaak van teleurstellende resultaten is een tekort aan vaardigheden van de deelnemers op het gebied van:

 • (actief) luisteren, vragen en doorvragen, waardoor het probleem niet scherp genoeg geformuleerd wordt (het probleem achter het probleem komt niet op tafel)
 • faseren en structureren van de bijeenkomst
 • kiezen en hanteren van verschillende methoden, passend bij de vraag

Wanneer .....

 • veranderingen in uw werksituatie of functie nieuwe inzichten en vaardigheden van u vragen
 • u als manager niet de gewenste resultaten bereikt en wilt onderzoeken wat uw aandeel daarbij is
 • uw communicatie met anderen (leidinggevende, collega's, medewerkers) niet zo verloopt als u wilt
 • u er behoefte aan heeft dat hetgeen u doet samenvalt met wie u in wezen bent
 • u zich afvraagt of u nog wel "de juiste mens op de juiste plek" bent
 • u merkt dat het werk u teveel energie kost
 • u na een lange periode van afwezigheid de draad van het werken weer op wilt pakken
 • u zich wilt oriënteren op een volgende stap in uw loopbaan

  ..... Dan kan Academie Mercuur wellicht een bijdrage leveren

Onze eerste stap is, dat we samen met u onderzoeken, wat uw vragen, wensen en mogelijkheden zijn. Op basis daarvan maken we afspraken over de aanpak. Intervisie? Coaching? Loopbaanoriëntatie? We werken niet volgens een vast stramien: elke vraag verdient een eigen antwoord.

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we

 • Er vanuit gaan, dat mensen meer kunnen dan ze denken
 • Mensen aanspreken op eigen kracht en verantwoordelijkheid
 • Mensen helpen bij het vinden van hun eigen antwoorden

Werkwijze
 

Wezenlijke verandering, is onze ervaring, begint met erkennen en accepteren wat er is. Niet alleen onze kwaliteiten, maar ook onze schaduwkanten. Niet alleen aangename gevoelens, maar ook angst en verdriet. Dat kan pijnlijk zijn; én het maakt - wonderlijk genoeg - energie vrij. Veranderen betekent ook loslaten: afscheid nemen van illusies, van vertrouwde maar belemmerende patronen. En tenslotte betekent veranderen risico's nemen: ongebaande paden gaan, nieuw gedrag inzetten, zonder garanties vooraf. Bij dit veranderingsproces biedt onze coach ondersteuning door betrokken, kritisch en niet-oordelend aanwezig te zijn. De rol van de coach bestaat voornamelijk uit het stellen van vragen en het geven van feedback, waardoor inzicht en nieuwe perspectieven kunnen ontstaan. Op basis daarvan ontdekt degene die gecoacht wordt zelf nieuwe antwoorden en handvatten om vraagstukken aan te pakken. Daarnaast kan onze coach tips en "instrumenten" aanreiken, die behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van inzicht en handvatten.

Loopbaanoriëntatie

Loopbaanoriëntatie is een specifieke vorm van coaching wanneer u wilt onderzoeken of uw huidige werksituatie of functie (nog) passend is. Ook wanneer u een volgende stap in uw loopbaan overweegt maar nog niet goed weet "hoe of wat" is deze vorm van coaching geschikt. Een loopbaanoriëntatie resulteert lang niet altijd in een verandering van functie. Vaak ontdekt iemand nieuwe mogelijkheden binnen de huidige functie, waardoor werken weer inspirerend en plezierig wordt.

In een coachingstraject kunnen de volgende vragen aan de orde komen:

 • Wie ben ik; wat zijn uw kwaliteiten en valkuilen; wat betekent werk voor u; wat is uw achtergrond, en waar staat u op dit moment in uw leven; van welke betekenis is uw levensfase voor uw werk; wat past bij u
 • Wat kan ik; wat zijn uw (vaktechnische en algemene) competenties
 • Wat wil ik; hoe ziet uw ideale functie eruit; wat zijn haalbare mogelijkheden
 • Wat ga ik doen; u maakt een stappenplan voor de korte en middenlange termijn

Als ondersteuning bij het beantwoorden van deze vragen maken we gebruik van verschillende instrumenten op het gebied van zelfanalyse, persoonlijkheidstypologie, 360-graden-feedback. Een coachingstraject gericht op loopbaanoriëntatie bestaat doorgaans uit 5 tot 10 bijeenkomsten van twee uur.

 

 Share |